Month: ເດືອນຕຸລາ 2023

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ

            ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-27 ຕຸລາ 2023 ທີຜ່ານມາ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນປ້ອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວໄຂ້ຍຸງ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການກະກຽມ ແລະ...