ການຮ່ວມມື

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຣ່ວມມືກັບກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່

1. FAO
2. US.CDC
3. DTRA
4. USAID
5. RCU, ADB.CDC II Project
6. CTA, ADB.CDC II Project
7. WHO
8. UNICEF
9. EU Project
10. Luxumburge
11. PSI
12. CHAI
13. ADB
14. Gobal Fund (GF)
15. HPA
16. KOFIH
17. FHI 360’
18. World Bank (WB)
19. SAVE the Children