ຂ່າວສານ

ຊຸດອົບຮົມຄູຝຶກກ່ຽວກັບການເຝົ້າລະວັງພະຍາດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍວັກຊີນ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການເຝົ້າລະວັງຂັ້ນເມືອງ

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ

ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ວັນທີ 07 ທັນວາ ປີ 2021

ສັງລວມລາຍຊື່ໂຮງແຮມ ແລະ ເຮືອນພັກ ທີຮອງຮັບເປັນທີຈໍາກັດບໍລິເວນໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ